SAKE

Pure sake Etsu no Hajime
Premium Pure Sake Joukun
Sake Kanpai
Sake Wakaba

SHOCHU

Shochu - Gạo Teioh Silver
Shochu - Gạo Teioh Gold
Shochu - Gạo Yume Genmai
Shochu - Gạo Kome Hajime
Shochu - Gạo The-Kome
Shochu - Gạo Quê Hương
Shochu - Gạo Hoàng Thành
Shochu - Gạo Kome no Hajime
Shochu - Gạo Geishun
Shochu - Gạo Oni
Shochu - Gạo Oni Special
Shochu - Gạo Hue Special
Shochu - Gạo Ohka
Shochu - Lúa mach Mugi Hajime
Shochu - Lúa mach Mugi no Hajime
Shochu - Khoai lang Imo no Hajime Black
Shochu - Khoai lang Imo Hajime
Shochu - Khoai lang Imo Hajime White
Shochu - Khoai lang Imo Hajime Black
Shochu - Khoai lang Imo no Hajime

Liqueur

Rươu Mơ Ume Hajime

Sprits

Cà phê shochu Cafeko
Atiso-Spritits Atiso Hajime