Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây hoặc qua điện thoại.
Hue Foods Company Limited
Địa Chỉ:04 Hoai Thanh - Thuy Xuan Village, Hue City, Thua Thien Hue Province
SĐT: 0234 3821 776